ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Fitmasters B.V.

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Fitmasters: Fitmasters B.V., gevestigd te Breda onder KvK nr. 76248135 .
Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon die van de door Fitmasters aangeboden trainingen en activiteiten op het gebied van sport, voeding en gezondheid gebruik maakt.
Training(en): Onder training(en) kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, wandelen, fietsen, zwemmen, boksen, diverse kracht en conditietrainingen en voedingsbegeleiding alsmede de overige activiteiten die onder de naam Fitmasters worden aangeboden.
Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan de (schriftelijke) overeenkomst van opdracht strekkende tot personal training en coaching zoals tot stand gekomen tussen Opdrachtgever en Fitmasters als opdrachtnemer.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fitmasters en een Opdrachtgever waarop Fitmasters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien Fitmasters niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fitmasters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen door Fitmasters worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Fitmasters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Fitmasters kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fitmasters daaraan niet gebonden.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fitmasters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Fitmasters is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Fitmasters ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Fitmasters kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Indien de overeenkomst op grond van lid 1 hiervoor wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fitmasters op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fitmasters de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en overeenkomst.
3. Indien Fitmasters tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Fitmasters gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten als gevolg daarvan direct en/of indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die door Fitmasters zijn verricht en de kosten die in het kader van de opdracht zijn of nog moeten worden gemaakt gelijk ook de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Fitmasters vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Fitmasters op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Overmacht
1. Fitmasters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fitmasters geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fitmasters niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Fitmasters kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Fitmasters ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fitmasters gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
1. Indien Opdrachtgever kiest voor gebruik van euro-incasso dient Opdrachtgever als debiteur een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft Opdrachtgever aan het afgesproken bedrag, zoals op het contract vermeldt automatisch uit te laten voeren. De machtiging bevat verplichte SEPA informatie.
2. Incasso vindt maandelijks plaats omtrent de 1e dag van de maand. Als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.  
3. Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fitmasters aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fitmasters aangegeven.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 8 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de tweede aanmaning, dan kan Fitmasters een gerechtsdeurwaarder inschakelen waarbij alle extra (gerechtelijke) incassokosten voor rekening van opdrachtgever zullen komen.
6. Fitmasters heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Fitmasters verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

9. Indien Fitmasters echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Afspraken
1.Opdrachtgever erkent dat afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 12 uren vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Fitmasters.
2. Indien de annulering korter dan 12 uren voor de met Fitmasters gemaakte afspraak plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
5. Bij deelname aan alle activiteiten en/of gebruik van faciliteiten die door Fitmasters worden aangeboden dient te allen tijde gepaste sportkleding en schoeisel te worden gedragen.
6. Opdrachtgever dient apparatuur en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen die worden gegeven door of van de zijde van Fitmasters en/of overeenkomstig de in het zicht geplaatste aanwijzingen. Schade aan het eigendom van een derden door ge- of misbruik wordt verhaald op diegenen die deze schade veroorzaken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever garandeert en verklaart hierbij dat hij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat er geen medische indicaties of medicaties zijn die deelname aan door Fitmaster aangeboden en afgesproken trainingen en/of activiteiten zou kunnen beperken. Fitmasters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, tenzij sprake is van toerekenbaar onzorgvuldig of roekeloos handelen door Fitmasters.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en voorafgaand informeren van Fitmasters van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Fitmasters verklaart uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever om te gaan.
3. Noch Fitmasters, noch de werknemers of de vertegenwoordigers van Fitmasters zijn aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever of van goederen die door Opdrachtgever zijn meegebracht.
4. Noch Fitmasters, noch de werknemers of de vertegenwoordigers van Fitmasters zijn verantwoordelijk voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt tijdens of als gevolg van trainingen, activiteiten en faciliteiten die door Fitmasters worden aangeboden, tenzij sprake is van toerekenbaar onzorgvuldig of roekeloos handelen door Fitmasters.
5. Opdrachtgever zal geen gebruik maken van door Fitmasters aangeboden trainingen, activiteiten en faciliteiten wanneer hij in een toestand verkeert waarmee hij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden en/of die van Fitmasters en haar vertegenwoordigers/medewerkers schaadt of kan schaden.

Artikel 9: Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Fitmasters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fitmasters toerekenbaar is.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fitmasters partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Fitmasters is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fitmasters het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, eventueel door middel van mediation te beslechten.

Artikel 11: Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en maken verder integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Fitmasters.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

© 2021-2022 FITMASTERS.NL
ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACYY STATEMENT